Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες για να κάνετε πιο αποδοτική την έρευνά σας!
Please take the time to read these Search Tips!

Αν η έρευνά δεν σας δώσει αποτέλεσμα, ή αν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο, τότε μπορεί να την κάνετε πιο αποδοτική ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες:

 • Η έρευνα μπορεί να γίνει στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στην πραγματικότητα, το πιο μεγάλο μέρος της επίσημης εφημερίδας, είναι στα ελληνικά. Γι' αυτό, εξαντλήστε πρώτα όλες τις λέξεις της έρευνας στα ελληνικά. Για παράδειγμα, η λέξη 'tender' βρίσκεται στις περισσότερες εκδόσεις αλλά αφορά συνήθως τις προσφορές που είναι ανοικτές διεθνώς, και σε εταιρείες του εξωτερικού. Η πλειοψηφία των προσφορών όμως, δημοσιεύονται στα ελληνικά, γι' αυτό η χρήση του όρου 'προσφορές' είναι η πιο ενδεδειγμένη.

  Η χρήση των υποκατάστατων χαρακτήρων '*' και '?' (wildcards) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην ελληνική γλώσσα. Για την μηχανή αναζήτησης, οι λέξεις 'προσφορά' και 'προσφορές' είναι διαφορετικές. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε τον όρο 'προσφορ*' ο οποίος βασικά θα βρεί όλες τις λέξεις με το στελεχος 'προσφορ*' στην αρχή της λέξης.

  Ελέγξτε την ορθογραφία της λέξης!!!

  Αν αναζητείτε ένα όνομα, τότε βεβαιωθήτε ότι είναι στη σωστή του μορφή. 'Κώστας' και 'Κωνσταντίνος' δεν είναι το ίδιο για την μηχανή αναζήτησης. Μπορείτε να ζητήσετε απο την μηχανή αναζήτησης να βρει και τις δύο: 'Κώστας or Κωνσταντίνος'. Ή ακόμα καλύτερα, 'Κώστα* or Κωνσταντινο*'.

  Αν η αναζήτηση δεν επιστρέφει κανένα αποτέλεσμα, τότε μπορείτε την διευρύνετε με το να αφήσετε πίσω μερικούς όρους. Για παράδειγμα αν 'Εναλλακτικες πηγες ενεργειας' δεν μην δώσει καθόλου αποτελέσματα τότε 'Ανανεωσιμες πηγές ενεργειας' μπορεί να είναι μια εναλλακτική έκφραση. Επίσης μπορείτε να δοκιμάσετε 'ανανεωσιμ* ενεργεια*' και εναλλακτικ* ενεργει*'.

 • Αν θέλετε να δείτε μια συγκεκριμένη έκδοση της επίσημης εφημερίδας ή των παραρτημάτων, τότε μπορείτε να παρακάμψετε την έρευνα με το να διαλέξετε την έκδοση στο 'Go to Issue' και να πατήσετε 'Get it!'. Με αυτό τον τρόπο, πηγαίνετε κατ' ευθεία στη συγκεκριμένη έκδοση και την βλέπετε από την πρώτη της σελίδα.

If your search hasn't returned any results or it has returned too few, then you might be able to make it more effective by keeping in mind the following tips:

 • You can search in both, english and greek! Actually, most of the government gazette content is in greek, so you should exhaust your possible search words in greek first. For example, the word 'tenders' is usually found in most issues, but this usually pertains to tenders that are published BOTH in greek and english to facilitate the participation of international companies. Smaller projects, are only published in greek, so use 'προσφορες'.

 • Try to use the wildcard ('*' or '?') characters. This is particularly useful in greek! For the search engine, 'προσφορα' and 'προσφορες' are two different words. You can use 'προσφορ*' and cover all forms of the word.

 • Check your spelling!!! 'Εταιρεια' instead of 'Εταιρια'.

 • If you are looking for a name, then make sure the name is in the correct form. 'Κωστας' and 'Κωνσταντινος' are not the same thing. In case you are not certain, use both: 'Κωστας or Κωνσταντινος'. Or even better, combine with wildcards 'Κωστα* or Κωνσταντινο*' to take into account the different forms of the words.

 • If your search doesn't return any matches, try to widen it by leaving out a few terms. For example 'Εναλλακτικες πηγες ενεργειας' may not return anything but 'Εναλλακτικες μορφες ενεργειας' will. It can also be 'Ανανεωσιμες πηγές ενεργειας'. So why not try 'ανανεωσιμ* ενεργεια*' and 'εναλλακτικ* ενεργει*'. Of course, the rule of wildcards above, applies here as well.

 • If you want to see a specific issue of the gazette or the appendices, you can go directly to it and see all of its pages, by selecting it from the 'Go to Issue' selection box and clicking the 'Get it!' button. This bypasses the search and gives you the whole issue to look at page by page